အခုစေနပါၿပီ

ဤစာကို ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ခရီးသြားခဲ့သမွ်ဓါတ္ပံုေလးေတြ၊ အမွတ္တရေလးေတြတင္ဖို႔ အေျခအေနျဖစ္လာပါတယ္။ Websiteျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတာေတြထဲမွာ (ေနာက္ဆံုး) blogger ကအဆင္အေျပဆံုးျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ blogger ထဲမွာ အေကာင့္တစ္ခုထပ္ယူၿပီး ကၽြန္ေတာ္ဓါတ္ပံုေတြ တင္ေနပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ သြားၾကည့္လို႔ရေနပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ mmcyber.net ကုိေျပာင္းလဲပုံေဖၚေနတာေလးေတြ လာေရာက္ၾကည့္႐ွဳလို႔ရေနပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေနတဲ့ ဘေလာ့အသစ္ကေတာ့>>> http://www.mmcyber.net/donutnotes<<<>>>http://donut-notes.blogspot.com<<<

0 ခုေလာက္ေတာ့မွတ္ခ်က္ေတြေရးထားၾကတယ္

Make A Comment