ဤစာကို ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
ဘာလုပ္ရရင္ေကာင္းမလဲ။။။

သိဘူးေလ..........

0 ခုေလာက္ေတာ့မွတ္ခ်က္ေတြေရးထားၾကတယ္

Make A Comment