အစ

ဤစာကို ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TGTCေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရးသားသည္။
အခုမွ အစဆိုပါေတာ့ဗ်ာ.....

1 ခုေလာက္ေတာ့မွတ္ခ်က္ေတြေရးထားၾကတယ္

Make A Comment